Slide Hypotheek Benieuwd naar Uw mogelijkheden? Maak een afspraak Hypotheken Verzekeringen Makelaardij Benieuwd naar Uw mogelijkheden? Maak een afspraak Hypotheken Verzekeringen Makelaardij

ALGEMENE VOORWAARDEN Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v.

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v, gevestigd te Noordhoek aan de Vlietweg 3a, 4759 CE, hierna te noemen: “Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v werkzaam zijn.

De wederpartij van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v is degene aan wie Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v gesloten overeenkomsten waarbij Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.vslechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepaling blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
2.1. Offertes en tarieven van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.2. Aan Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.veen opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v is bevoegd om aan haarverstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4. In het geval opdrachtgever per emailbericht enige (verzekering)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v heeft bereikt.

2.5. Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v beïnvloeden.

4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen [*] dagen na de factuurdatum op de door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v aanleiding geeft, is Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1. De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v die zij nodige heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v

7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4 Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5 Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6 Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v verzonden (email)berichten Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v niet hebben bereikt.

7.7 Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v , afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v indien Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht
8.1. Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2 Door de opdrachtgever aan Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v verstrekte persoonsgegevens zullen door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v niet worden gebruikt voor of verstrek aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige mailinglist e.d. van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v, zal Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening (KIFID) onder nummer [*]. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever hetzij voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter. Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 11: Verval van recht
11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v in verband met door Mathé Kuijpers assurantien en hypotheken b.v verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Wij zijn aangesloten bij:

En hebben daarnaast de benodigde vergunningen van de AFM om te bemiddelen en te adviseren op het gebied van verzekeringen , hypotheken, elektronisch geld, sparen en beleggen en pensioenen.

Contact opnemen?:

Wij zijn dagelijks (maandag tot vrijdag) telefonisch bereikbaar van 08:30 uur tot 17:00 uur en op zaterdag van 09:00 uur tot 14:00 uur op telefoonnummer: 0168-407320.

Contact per mail

Per mail zijn wij bereikbaar op info@mathekuijpers.nl

Stel een vraag

Uiteraard kunt u ook een vraag stellen via onderstaand formulier wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

[gravityform id="1" title="true" description="true"]

Waarom kiezen voor mathe kuijpers?

Wij zijn 6 dagen per week telefonisch bereikbaar en 24 uur per dag online via de website of polisapp.

Volledig onafhankelijk

Wij hebben geen aandelen of productie verplichtingen van derde partijen.

Persoonlijk

Indien gewenst komen wij graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek.

Betrouwbaar

Sinds 1990 zijn wij actief op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen en beschikken hierdoor over veel ervaring en expertise.